Vitajte na stránke obce Vernár

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

@ na n-tú, 2007-10-18 09:17:51

Ta surne pre vernarskich futbalistoch a slotovcoch

Ta chcem ve¾mo prijoritne upozorni našich slavnich futbalistoch na ve¾kie nebezeèenstvo èo im hrozy bo èo ja znam ta minulu neïe¾u nahaòali balku zo Šunavcami a teras som sa v Korzarovi doèitav a teras slucham už aj z radioch že šuòavskie kravy maju totu šalenu chorobu ta BSE èi jak sa vola èo mozgi napada a potom krava oša¾eje a že ke to èlovek pochita ta že i on može z toho oša¾e.Ta nechcem bis škodoradostni ale ta totie vernarskie fotbalisti èo šuòavskich v òeïe¾u lapali pod kark a tak podobne ta sebe davajte pozor na priznaki šalenoty,bo ja teras ani do krèmy nebuïem chodi kym nebudete poriadne pooznaèovanie a povišetrovanje bo ja si iïem do krèmy vipi a ne ošale.Ta teras už mi je naèisto jasno že preèo tie šuòavèane tak chytro lietali po hrisku a vernarèane si s nima nemohli da rady.Ta odporuèam našim futbalistom žebi si pred každim nastavajucim zapasom pitali od supera papiere že nemaju nijaku chyt¾avu nebezpeènu chorobu jak je BSE,BSP,AIDS,ABS,...Ta chytro èitajte ,vernarskie fotbalisti,moj odkaz bo vam ide o životy...

@ na n-tú, 2007-10-18 08:49:05

Pre Pedra

Ta jaaaj Pedro.Ta ma zas nechitaj za každo slovo,ta ja len chcem vies spokojny a bestarostny život a ne sa zodra ešèe pred dochodkom,ta to keby tak malo buc ta to bi sme museli posla mejla tomu hore našomu najviššomu že by to tak zariaïiv.Ta ale potom kebi v zime nebula zima ta ve¾a škodcoch bi sa virojilo na tie našo stromi a naèisto by ich zožrali a zas by sme nemali s èim kuri a nemali èo ribc a zaèo pic.A èo vlekáre by robeli bez sneha a my by sme sa na èom šmikali hore Popovu a hore Dubinou a dolu Studnièkami,há? Bo teras vlekáre našo vykopali ,som si minule všimnuv,taku ve¾ku deru jak kebi sa chceli do Australejzie prekopa a neznam èi to ne dajaka pasca na tie glupie meteoriti,èo neznaju na zem trafi.Ta keby jednoho chitili,ta by Vernar buv slavni jak totie glupaòe v Èili èi de to naposledi spadnuv,lem neznam èi by senaš v ovèincu nezapaliv,ta hasièi si davajte cez zimu pozor,ve¾o nepite,trimajte pohotovos a èekajte na dajakoho meteorita.Bo aj tak figu trenujete,po suažoch nechodyte a ke chodyte ta aj tak ve¾ku figu vihrate.A teraz v pravom okienku na totejtu stranke som si všimnuv v takom malom okienku že vraj Podtatranskie novinki oznam o jednom 20-roènom vernarèanovi èo v pondelok 8.okabrja našov v lese granat z 2.svetovej a odnesov ho na policajtsku stanciju ku susedom.Ta vidno že bu ma ešèe malo rokoch a ktomu primerane malo rozumu abo buv v pondelok po ažkej òeïe¾òajšej opici,bo pre druhi ras sa granat na policajtsku stanciju nenoši,ale pekne pred dverami odisti a do vnutra ruca,ale pekne poma¾uèky vkotu¾a a pre istotu ešèe treba aj mrežu nadveroch zamknu žebi buv uèinok taki jaky ma bi.Ta sa maj Pedro a šickie ostatnie vernarèane

pedro, 2007-10-18 00:46:48

re: @naentu

Ta ked chces zeby bulo od 15toho oktobra do 15marca na Vernaru teplo, ta treba poriadne nahajcova do šporhetu a potym pootverja obloky nasežar. A keï tak zrobi každo,ta ftedy bude teplo;-)
(ale nikomu neprezraï know-how,bo by aj ostatne dediny po nas opakovali)
vsetkych zdravi LM TEAM;-)

@ na n-tú, 2007-10-17 13:48:51

Ikarus

Ta ste èuli najnovšu novinu,ta že jeden zvolenèan pri Dubnici vypad z letadla aj s plano otvorenym padakom a že 4 kilometre letev dolu hlavou jak Meresjev a že lem jedno rebro ma polamano.Ta ja už davno reèovav,že slovak ke fest sce ta dokaže líta aj bez padaka a niè sa mu nestane ta bo jedno polamano rebro ta to jak jeden polamany špic na kolese bycig¾a a to aj za jazdy vimeni.Ta mu prajem skoro vizdraveòja a ešèe ve¾a takich bohovo sebavedomich kuskoch slovenskich parobkoch bo to leti do sveta a hòeï sa na nas Slovakoch cudze inakšejši pozeraju...

@ na n-tú, 2007-10-17 10:39:29

Ta ešèe ras pre vernarskych gribaroch

Ta som ešèe naèisto zabudnuv vam poveda,že vernarske gribare neskrivajte svojo griby a ke se ich ešèe nepojedli a neporezali šitkie ta ich nafoe a posielajte po internatovych gribarovych strankoch bo potom nik o nas nezna a ke vidim jakie prditka dachterie ¾udze sloveskie nachadzaju a ešèe sa s nima aj chva¾uju na internate a po novinoch...Ta èo mi sme meòejcennie èi co,ta bo fèera v Korzarovi ke som videv jak sa dajaky prokorator od Priašiva chvaliv s 30-centimetrovym gribom...Ta my pri takich griboch lem zaèiname a oni už konèa...Ta a my budeme ma aj gribovych treneroch jak futbalisti a budeme za peòaze druhych uèi griby h¾ada bo tež v Korzaru davali cigaòku jak šebe pomy¾ela chuïera muchotrfku tigrovistu s bed¾u jed¾u...Ta nenauèime našich spoluobèanoch jak namesto jedli bedli najsc poriadnu muchomurku želenu...A od Slotu kym je vo vlade budeme dostava dotacie za rafinovanie znižovanie populacie našich romale priate¾och...Ta pozdravujem lesy hory a zvaš vernarskych gribaroch

@ na n-tú, 2007-10-17 10:27:10

Pre vernarskych gribaroch

Ta zdravim vernarskych gribaroch.Bo sezona že vraj už koncuje a ta by trebalo to aj zapi bo to dobra priležitos na ve¾kolepe oslavy a možeme spravi aj ve¾ku gribarsku manifestaciu hore celou dedinou aj so transparentami aj zastavami a aj s fotkami našich najlepšejšych gribaroch a potom na hrisku spravi poriadnu after party so stolami prehibajucima sa pod ažkotou gribovych pochuok a vyèapami ponukajucima gribovo pivo a palenèuchu hubovicu a budeme spieva a tancova a zabava sa až do rana bieloho...A že by sme buli in,ta na rok založime 1.ligu gribarsku a koneène budeme ma 1.ligu ne jak futbalisti a urèite budeme majstrami bo budeme v nej samie a preto urèite vihrame majstrovski titul a zas budu ve¾kie oslavi...a tak každy rok kolom dookola...A zavinaèe naèisto parom roztrha,bo na Vernaru bude koneène 1.liga,aj ke ne futbalova ale bude.Ta chto che is do organizaènoho vyboru,ta naj sa už hlasi teraz bo potom bude ve¾ky naval a už nebudu teple mesteèka.Ta sa majte gribare

@ na n-tú, 2007-10-17 09:29:02

Pre vernarèanoch

Ta dobre ránko vernarèane.Ta èo spíme jak medveïe cez zimu? Bo nepišete niè a neripete do nièoho i zavinaèe už asi povtekali za malu mlaku...Bo krèma už otvorena a to znamena že už nalievaju...abo šitkie mate dovolenky povinje i nepovinje a teraz lem caly deò režete,rubete,pilite a sekate a vozite a ukladate a kalate toto našo drevo do peca èo nam treba na zimu.Bo ja už z toho zufaly že ja bivam na Vernaru , bo to neže pov roka ,ale caly rok bez troch dòoch v lete èo bulo 35 stupòoch celziovych lem kurim a kurim do toho peca a veèer nahejcujem aj na 120 stupòoch a rano zas lem -3 stupòe su vonka...ta vas òeporaži z toho,ta už som choèo špeku¾ovau vimisle ale niè nepomaha,ta nezna dachto dajaky patent že nakurim raz poriadne 15-toho oktobra a 15-toho marca bude v chyžoch ešèe vždy teplo...Ta ke dachto zna,ta naj mi napišu na totu tu našu stranku.Ta èawte

@ na n-tú, 2007-10-16 14:24:31

Najnovšo klepy

Ta se èuli,vernarèane,jak pašuju Staro¾ubovòane drogy z Bratislavy cez Poprad? Ta zavolaju do BA,zaplatia peòeži internatnym benkingom na úèet a potom lem poèkaju na vlakovej stanici v Poprade (ta teraz sa im dobre èeka bo je nanovo nama¾ovana) na ten urèeny vlaèik a vyberu sebe pekne pervitin z odpadkovoho koša.Ta ale museli ma medzi sebou samyma dajakoho bonzaka bo ich hu¾tajov hòeï na stanciji polapali,ta to debily.A pervitin , ta to droga ? Bo ja ho za ažke peòaze kupovav jak tabletku proti mo¾om do kožuchoch , ta teraz chytro ke pridem domu ta ich musim po skryòoch pozhaòa že by ma žandare nezlapali a neobviòili že ja možno aj drogovy dyler.Ta si davajte dobry pozor na tabletky a majte sa

@ na n-tú, 2007-10-16 13:59:15

Pre Putta Perra

Ta ti možno dam aj za pravdu,bo ke som ja dakedy fajèiv a chodiv nakupova (èi premiestòova) cigaret¾e do Tuzexu ta som mav take paradne èervene Paramontky bez filtrovaòja ta ke som si tri razy dobre poahnuv ta tak som vyzerav jak keby som si dav pov litra slivovici na ixs a moj guliverko mi potom tri dni vobec nechcev erektova...Ta verim Ti.

Putta Perro, 2007-10-16 12:30:12

Re: @ na n-tú

Tvoje sieste zmysli su zial bohu trosku mimo...to vies 100 stupnova sucha sauna a sucho v pysku po cervenom Marlbore zrobi svoje...sak si to skus vydrzat tam 15 minut ;)

Magda, 2007-10-16 12:16:30

Som rada, že si môžem preèíta najnovšie novinky
o dedine a teším sa, že som sa dozvedela, že Andrejka ma syna. Prajem jej ve¾a šastia aj Ferkovi
a najmä tomu najmladšiemu potomkovi
sesternica Magda

@ na n-tú, 2007-10-16 11:38:51

Pre vernarskych hudobnych fajnšmekroch

Ta èafte zas.Ta sa òehòevajte na mòa ale ta ke som vèera po dluhom èase zapnuv moj plazmovy,èi pardon plastovy televizor ta som buv ve¾mo milo prekvapkany bo tam davali si predstafte vystpeòja Robiho Wiliamsovie ta som sa tak potešiv že som si skoro od radosti toten televizor rozbiv a hneï som aj pisav našomu panovi prezidentovi a navrhnuv našu verejnu a pravnu televiziu na Rad bieleho leva takoho jak ma aj Havel,lem som nevedev èi to zaznam v priamom prenose abo prenos priamoho zaznamu.Bo našo managare najraèšej kupuju šitko po zarukovi a to tak jak keby se kupili ruski kaviar dva roki po tom zarukovi ale plus pre nich že aspoò kopu peòazoch ušetria na nas poplatnikoch.A ešèe by som chcev pekne poprosi našho pana starostu žeby dav namontova poriadnu antenu na Jojku bo nemožem pozera mojich najveèšych ob¾ubencoch Mojesjovcoch bo som èuv že Norika dostala teraz na naroïeòja dajake bohovo zhriešenie šmaty za 150 tisic a Brano keï otvori totu svoju papu¾u zo svojima duchovnoplnyma bonomotami ta moj pes sa skryje na tri dni do najtmavšoho kuta domu a zato chcem Braòovi poïakova za ušetrenie trojdòovej davky granuloch.Ta ve¾mo pekne mu zato ïakujem.

@ na n-tú, 2007-10-16 09:09:03

Pre šetkych Vernarcov aj tych za mlakami

Ta sa nehnevajte šetci,ale teraz naozaj uplne važne.Ta naèisto som zabudnuv vam oznami jednu vec,že sme minuloho tydòa privitali v klube novopeèenych otcoch pana Fera z Pily a v klube novopeèenych mamièok panièku Andrejku , ta asi tiež z Pily a v klube mladych Vernarèanoch malinkoho Andrejka,ta pod¾a šetkeho aj ten bude len z Pily.Ta gratulujem im a hlavne žeby buli šitkie trojo zdravie,bo keï su šitkie zdravie,ta su aj štastnie aj veselie aj ... ta ja už neznam že ešèe èo.
PS 1:Ta Ferièku,ta ešte som nevipiv na toho tvojho syna,ta sa snaž bo za chvi¾u nam aj tu druhu krèmu policajti zatvoria...
PS 2:Ta Ferièku,ta sa snaž ïalej,bo školku treba otvori a školka bez deti ta to jak poldecak bez slivovice...
PS 3:Ta ešèe som zabudnuv privita aj v klube dôchodcoch šetkych tych vernarèanoch ,èo dovolili policajtom v piatok zatvori krèmu,bo to už nemate ani sliy ani rozumu zakroèi proti takej nepravosti a to už len pekne zo starymi tetkami si treba sjadnu na lavièku na podstjenku alebo naloži do kontajnera jak starie železo a odvies a da rozpali dade v Podbrezovskych železiaròoch...

@ na n-tú, 2007-10-16 08:43:22

Pre putta peru

Ta sa nehnevaj,ale ta take fajky mi na moj ve¾ky nos kvaèiš...Ta po jednej malej malborke sa v suchej saune skoro pototo...Ta znam,že vy mlade sa nas staršych a v pokroèilom štadiu rozkladu sa nachadzajucich sa snazite oblbnu šelijakyma skrytyma vyznamami slov a znaèkami,znamienkamy a druhyma fintièkami,ale ta moj štyricaty štvrty zmysel neošališ...Ta sa maj pekne

LM TEAM, 2007-10-15 19:58:58

;-)

;)))