Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

@ na n-tú, 2007-10-18 09:17:51

Ta surne pre vernarskich futbalistoch a slotovcoch

Ta chcem ve¾mo prijoritne upozorni našich slavnich futbalistoch na ve¾kie nebezeèenstvo èo im hrozy bo èo ja znam ta minulu neïe¾u nahaòali balku zo Šunavcami a teras som sa v Korzarovi doèitav a teras slucham už aj z radioch že šuòavskie kravy maju totu šalenu chorobu ta BSE èi jak sa vola èo mozgi napada a potom krava oša¾eje a že ke to èlovek pochita ta že i on može z toho oša¾e.Ta nechcem bis škodoradostni ale ta totie vernarskie fotbalisti èo šuòavskich v òeïe¾u lapali pod kark a tak podobne ta sebe davajte pozor na priznaki šalenoty,bo ja teras ani do krèmy nebuïem chodi kym nebudete poriadne pooznaèovanie a povišetrovanje bo ja si iïem do krèmy vipi a ne ošale.Ta teras už mi je naèisto jasno že preèo tie šuòavèane tak chytro lietali po hrisku a vernarèane si s nima nemohli da rady.Ta odporuèam našim futbalistom žebi si pred každim nastavajucim zapasom pitali od supera papiere že nemaju nijaku chyt¾avu nebezpeènu chorobu jak je BSE,BSP,AIDS,ABS,...Ta chytro èitajte ,vernarskie fotbalisti,moj odkaz bo vam ide o životy...

@ na n-tú, 2007-10-18 08:49:05

Pre Pedra

Ta jaaaj Pedro.Ta ma zas nechitaj za každo slovo,ta ja len chcem vies spokojny a bestarostny život a ne sa zodra ešèe pred dochodkom,ta to keby tak malo buc ta to bi sme museli posla mejla tomu hore našomu najviššomu že by to tak zariaïiv.Ta ale potom kebi v zime nebula zima ta ve¾a škodcoch bi sa virojilo na tie našo stromi a naèisto by ich zožrali a zas by sme nemali s èim kuri a nemali èo ribc a zaèo pic.A èo vlekáre by robeli bez sneha a my by sme sa na èom šmikali hore Popovu a hore Dubinou a dolu Studnièkami,há? Bo teras vlekáre našo vykopali ,som si minule všimnuv,taku ve¾ku deru jak kebi sa chceli do Australejzie prekopa a neznam èi to ne dajaka pasca na tie glupie meteoriti,èo neznaju na zem trafi.Ta keby jednoho chitili,ta by Vernar buv slavni jak totie glupaòe v Èili èi de to naposledi spadnuv,lem neznam èi by senaš v ovèincu nezapaliv,ta hasièi si davajte cez zimu pozor,ve¾o nepite,trimajte pohotovos a èekajte na dajakoho meteorita.Bo aj tak figu trenujete,po suažoch nechodyte a ke chodyte ta aj tak ve¾ku figu vihrate.A teraz v pravom okienku na totejtu stranke som si všimnuv v takom malom okienku že vraj Podtatranskie novinki oznam o jednom 20-roènom vernarèanovi èo v pondelok 8.okabrja našov v lese granat z 2.svetovej a odnesov ho na policajtsku stanciju ku susedom.Ta vidno že bu ma ešèe malo rokoch a ktomu primerane malo rozumu abo buv v pondelok po ažkej òeïe¾òajšej opici,bo pre druhi ras sa granat na policajtsku stanciju nenoši,ale pekne pred dverami odisti a do vnutra ruca,ale pekne poma¾uèky vkotu¾a a pre istotu ešèe treba aj mrežu nadveroch zamknu žebi buv uèinok taki jaky ma bi.Ta sa maj Pedro a šickie ostatnie vernarèane

pedro, 2007-10-18 00:46:48

re: @naentu

Ta ked chces zeby bulo od 15toho oktobra do 15marca na Vernaru teplo, ta treba poriadne nahajcova do šporhetu a potym pootverja obloky nasežar. A keï tak zrobi každo,ta ftedy bude teplo;-)
(ale nikomu neprezraï know-how,bo by aj ostatne dediny po nas opakovali)
vsetkych zdravi LM TEAM;-)

@ na n-tú, 2007-10-17 13:48:51

Ikarus

Ta ste èuli najnovšu novinu,ta že jeden zvolenèan pri Dubnici vypad z letadla aj s plano otvorenym padakom a že 4 kilometre letev dolu hlavou jak Meresjev a že lem jedno rebro ma polamano.Ta ja už davno reèovav,že slovak ke fest sce ta dokaže líta aj bez padaka a niè sa mu nestane ta bo jedno polamano rebro ta to jak jeden polamany špic na kolese bycig¾a a to aj za jazdy vimeni.Ta mu prajem skoro vizdraveòja a ešèe ve¾a takich bohovo sebavedomich kuskoch slovenskich parobkoch bo to leti do sveta a hòeï sa na nas Slovakoch cudze inakšejši pozeraju...

@ na n-tú, 2007-10-17 10:39:29

Ta ešèe ras pre vernarskych gribaroch

Ta som ešèe naèisto zabudnuv vam poveda,že vernarske gribare neskrivajte svojo griby a ke se ich ešèe nepojedli a neporezali šitkie ta ich nafoe a posielajte po internatovych gribarovych strankoch bo potom nik o nas nezna a ke vidim jakie prditka dachterie ¾udze sloveskie nachadzaju a ešèe sa s nima aj chva¾uju na internate a po novinoch...Ta èo mi sme meòejcennie èi co,ta bo fèera v Korzarovi ke som videv jak sa dajaky prokorator od Priašiva chvaliv s 30-centimetrovym gribom...Ta my pri takich griboch lem zaèiname a oni už konèa...Ta a my budeme ma aj gribovych treneroch jak futbalisti a budeme za peòaze druhych uèi griby h¾ada bo tež v Korzaru davali cigaòku jak šebe pomy¾ela chuïera muchotrfku tigrovistu s bed¾u jed¾u...Ta nenauèime našich spoluobèanoch jak namesto jedli bedli najsc poriadnu muchomurku želenu...A od Slotu kym je vo vlade budeme dostava dotacie za rafinovanie znižovanie populacie našich romale priate¾och...Ta pozdravujem lesy hory a zvaš vernarskych gribaroch

@ na n-tú, 2007-10-17 10:27:10

Pre vernarskych gribaroch

Ta zdravim vernarskych gribaroch.Bo sezona že vraj už koncuje a ta by trebalo to aj zapi bo to dobra priležitos na ve¾kolepe oslavy a možeme spravi aj ve¾ku gribarsku manifestaciu hore celou dedinou aj so transparentami aj zastavami a aj s fotkami našich najlepšejšych gribaroch a potom na hrisku spravi poriadnu after party so stolami prehibajucima sa pod ažkotou gribovych pochuok a vyèapami ponukajucima gribovo pivo a palenèuchu hubovicu a budeme spieva a tancova a zabava sa až do rana bieloho...A že by sme buli in,ta na rok založime 1.ligu gribarsku a koneène budeme ma 1.ligu ne jak futbalisti a urèite budeme majstrami bo budeme v nej samie a preto urèite vihrame majstrovski titul a zas budu ve¾kie oslavi...a tak každy rok kolom dookola...A zavinaèe naèisto parom roztrha,bo na Vernaru bude koneène 1.liga,aj ke ne futbalova ale bude.Ta chto che is do organizaènoho vyboru,ta naj sa už hlasi teraz bo potom bude ve¾ky naval a už nebudu teple mesteèka.Ta sa majte gribare

@ na n-tú, 2007-10-17 09:29:02

Pre vernarèanoch

Ta dobre ránko vernarèane.Ta èo spíme jak medveïe cez zimu? Bo nepišete niè a neripete do nièoho i zavinaèe už asi povtekali za malu mlaku...Bo krèma už otvorena a to znamena že už nalievaju...abo šitkie mate dovolenky povinje i nepovinje a teraz lem caly deò režete,rubete,pilite a sekate a vozite a ukladate a kalate toto našo drevo do peca èo nam treba na zimu.Bo ja už z toho zufaly že ja bivam na Vernaru , bo to neže pov roka ,ale caly rok bez troch dòoch v lete èo bulo 35 stupòoch celziovych lem kurim a kurim do toho peca a veèer nahejcujem aj na 120 stupòoch a rano zas lem -3 stupòe su vonka...ta vas òeporaži z toho,ta už som choèo špeku¾ovau vimisle ale niè nepomaha,ta nezna dachto dajaky patent že nakurim raz poriadne 15-toho oktobra a 15-toho marca bude v chyžoch ešèe vždy teplo...Ta ke dachto zna,ta naj mi napišu na totu tu našu stranku.Ta èawte

@ na n-tú, 2007-10-16 14:24:31

Najnovšo klepy

Ta se èuli,vernarèane,jak pašuju Staro¾ubovòane drogy z Bratislavy cez Poprad? Ta zavolaju do BA,zaplatia peòeži internatnym benkingom na úèet a potom lem poèkaju na vlakovej stanici v Poprade (ta teraz sa im dobre èeka bo je nanovo nama¾ovana) na ten urèeny vlaèik a vyberu sebe pekne pervitin z odpadkovoho koša.Ta ale museli ma medzi sebou samyma dajakoho bonzaka bo ich hu¾tajov hòeï na stanciji polapali,ta to debily.A pervitin , ta to droga ? Bo ja ho za ažke peòaze kupovav jak tabletku proti mo¾om do kožuchoch , ta teraz chytro ke pridem domu ta ich musim po skryòoch pozhaòa že by ma žandare nezlapali a neobviòili že ja možno aj drogovy dyler.Ta si davajte dobry pozor na tabletky a majte sa

@ na n-tú, 2007-10-16 13:59:15

Pre Putta Perra

Ta ti možno dam aj za pravdu,bo ke som ja dakedy fajèiv a chodiv nakupova (èi premiestòova) cigaret¾e do Tuzexu ta som mav take paradne èervene Paramontky bez filtrovaòja ta ke som si tri razy dobre poahnuv ta tak som vyzerav jak keby som si dav pov litra slivovici na ixs a moj guliverko mi potom tri dni vobec nechcev erektova...Ta verim Ti.

Putta Perro, 2007-10-16 12:30:12

Re: @ na n-tú

Tvoje sieste zmysli su zial bohu trosku mimo...to vies 100 stupnova sucha sauna a sucho v pysku po cervenom Marlbore zrobi svoje...sak si to skus vydrzat tam 15 minut ;)

Magda, 2007-10-16 12:16:30

Som rada, že si môžem preèíta najnovšie novinky
o dedine a teším sa, že som sa dozvedela, že Andrejka ma syna. Prajem jej ve¾a šastia aj Ferkovi
a najmä tomu najmladšiemu potomkovi
sesternica Magda

@ na n-tú, 2007-10-16 11:38:51

Pre vernarskych hudobnych fajnšmekroch

Ta èafte zas.Ta sa òehòevajte na mòa ale ta ke som vèera po dluhom èase zapnuv moj plazmovy,èi pardon plastovy televizor ta som buv ve¾mo milo prekvapkany bo tam davali si predstafte vystpeòja Robiho Wiliamsovie ta som sa tak potešiv že som si skoro od radosti toten televizor rozbiv a hneï som aj pisav našomu panovi prezidentovi a navrhnuv našu verejnu a pravnu televiziu na Rad bieleho leva takoho jak ma aj Havel,lem som nevedev èi to zaznam v priamom prenose abo prenos priamoho zaznamu.Bo našo managare najraèšej kupuju šitko po zarukovi a to tak jak keby se kupili ruski kaviar dva roki po tom zarukovi ale plus pre nich že aspoò kopu peòazoch ušetria na nas poplatnikoch.A ešèe by som chcev pekne poprosi našho pana starostu žeby dav namontova poriadnu antenu na Jojku bo nemožem pozera mojich najveèšych ob¾ubencoch Mojesjovcoch bo som èuv že Norika dostala teraz na naroïeòja dajake bohovo zhriešenie šmaty za 150 tisic a Brano keï otvori totu svoju papu¾u zo svojima duchovnoplnyma bonomotami ta moj pes sa skryje na tri dni do najtmavšoho kuta domu a zato chcem Braòovi poïakova za ušetrenie trojdòovej davky granuloch.Ta ve¾mo pekne mu zato ïakujem.

@ na n-tú, 2007-10-16 09:09:03

Pre šetkych Vernarcov aj tych za mlakami

Ta sa nehnevajte šetci,ale teraz naozaj uplne važne.Ta naèisto som zabudnuv vam oznami jednu vec,že sme minuloho tydòa privitali v klube novopeèenych otcoch pana Fera z Pily a v klube novopeèenych mamièok panièku Andrejku , ta asi tiež z Pily a v klube mladych Vernarèanoch malinkoho Andrejka,ta pod¾a šetkeho aj ten bude len z Pily.Ta gratulujem im a hlavne žeby buli šitkie trojo zdravie,bo keï su šitkie zdravie,ta su aj štastnie aj veselie aj ... ta ja už neznam že ešèe èo.
PS 1:Ta Ferièku,ta ešte som nevipiv na toho tvojho syna,ta sa snaž bo za chvi¾u nam aj tu druhu krèmu policajti zatvoria...
PS 2:Ta Ferièku,ta sa snaž ïalej,bo školku treba otvori a školka bez deti ta to jak poldecak bez slivovice...
PS 3:Ta ešèe som zabudnuv privita aj v klube dôchodcoch šetkych tych vernarèanoch ,èo dovolili policajtom v piatok zatvori krèmu,bo to už nemate ani sliy ani rozumu zakroèi proti takej nepravosti a to už len pekne zo starymi tetkami si treba sjadnu na lavièku na podstjenku alebo naloži do kontajnera jak starie železo a odvies a da rozpali dade v Podbrezovskych železiaròoch...

@ na n-tú, 2007-10-16 08:43:22

Pre putta peru

Ta sa nehnevaj,ale ta take fajky mi na moj ve¾ky nos kvaèiš...Ta po jednej malej malborke sa v suchej saune skoro pototo...Ta znam,že vy mlade sa nas staršych a v pokroèilom štadiu rozkladu sa nachadzajucich sa snazite oblbnu šelijakyma skrytyma vyznamami slov a znaèkami,znamienkamy a druhyma fintièkami,ale ta moj štyricaty štvrty zmysel neošališ...Ta sa maj pekne

LM TEAM, 2007-10-15 19:58:58

;-)

;)))