Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

@, 2007-10-24 16:40:08

pre @ na n-tú

ak chces pisat po vernarsky tak sa to aspon nauc, pretoze miesas spisske narecia s tvojou hatlaninou

Xia, 2007-10-24 15:34:56

sklonovanie

pre @ na n-tú
stupidi
stupidit
stupidom
stupidi
stupiditoch
stupiditami

Morfeus, 2007-10-24 11:19:41

Pre @ na n-tu

Vazeny pan MM, spociatku sme sa na vasich prispevkoch asi vsetci bavili, no zacina to byt viac nez trapne, posledne prispevky som ani nedocital...pouzivate tu 2 mena, tak trocha si aj protirecite..., neviem o co vam ide, ak vas mozem pekne poprosit zacnite pisat k veci alebo si najdite iny priestor na vyjadrenie vasich dusevnych a neviem akych problemov

@ na n-tú, 2007-10-24 09:58:16

Pre vernarskje stupidi

Ta vam poviem,vernarskje stupidi,že jakje bohovo šèesja mae že mae takoho geniaja¾noho stupidi jak som ja,bo ja fèera èuv v jednom radiu,že to toto poèasje vytvarja lem taku malu depresiju a že to kratkym èasom prejde ja kvykukòe slunjeèko,ale že ekzistuje ešèe dajaka ve¾ka depresija a že tota je taka mimoriadne nebezpeèna,ta že na kvaèeòja i na blizku stre¾bu do hlavoch i na chodzjakje skoky z poschoïoch ba i na pušèanje plynu je mimoriadne vhodna.Ta vèom moja genija¾ita stupidi spoèiva? Ta bo totje vernarske stupidi,èo sa na mojoch prispevkoch bavia,ta nemožu ma ani jednu depresiju,bo može byc baviaci sa a smechujuci sa ¾udko depresivny? Ta preto tentu tyïeò buïem pisa na totu tu stranku ešèe viacej,žeby som zachraniv èo najviac vernarèanov,aj keï stupidov,ale vernarèanov,bo ja totu našu dedinku malu vymre doèista nedam.Ta sa majce
PS: Ta mi poraïte dachto,jak sa skloòuje slovo "stupidi" a pod¾a jakoho vzoru,bo to slovo sa bars glupo ohyba,ta ïakujem dopredu za malu priuèku zo slovenskej pravopisnosti.

@ na n-tú, 2007-10-24 09:37:05

Vernarskje dristy

Ta Vam poviem,ta to èas na stromovu sluèku abo na skok z Nuselskoho mosta.Ešèe dobre,že taky na Slovensku nemame.Bo lem furt dižïuje a caly tyïeò ešèe ma dižïova a dižïova a zas lem dižïova...Ale plusom toho šitkoho je,že už koneène zas aj Vernar spominaju v radioch,bo na Popovej už prvy sòeh,ta kamioniky už sa šregom šmykaju,ta zabava hore na kopcu graduje,ta òe?A koneèòe už mame aj my dajakje selebrity na televiznej obrazovke,bo to minule ke Kvetnicu vylamalo,ta pustili do te¾evizora reèova riadie¾a mestskych lesoch ta Robiho Dulovie - ta ja èumel jak puk,ta ve to vernarèan,a fèera zas šef dajakoho lesnoho uradu vypravjal , že jak idu medveïoch gu¾ovnicami prevravja žeby divoty po lesoch a po kontajneroch nerobeli,ta to hen Šimonko Škovierovie zo Suchej ! Ta nebuli by my radi,keby vernarèaòe už koneène dajakoho porjadnoho miòistra tam hore mali ? Ta ale Šimonku,ta ja dufam že ty si lem vernarsky patriot a že lem tym našim vernarskym medvedíkom daš pokoj,bo už si a po tych fèerajšich spravoch zamerkovali a lem že by si ešèe neletev ras z Vernaru jak toten americky patriot zem-zem staïe...Ta èafte

putta perro, 2007-10-24 09:29:25

Re: d.london

Mne je luto teba...Ked sa uz nevies zasmiat nad tymto vsetkym...

@ na n-tú, 2007-10-24 07:58:15

Pre D.London

Ta ja mam ženu a bars sa s tym Ti poviem pravdu,nechva¾im.Ta ale ïakujem Ti za indiciju a s¾ubujem Ti,že sa už odtu budem ku Tebe jemnješi sprava,lem nemaj nervy,bo potom ot òervoch sa Ti aj pišmenka v mene mješaju.Ta kus pochop,že ja tu totje gluposti nepišem pre sebe,ale žeby som aspoò dachterych vernarèanoch kušèok prebrav k životu,bo ja si mys¾im,že lepšje je aspoò daèo sebe preèita jak niè neèita a èume do prazdnej bednièky.A s totym mobi¾om tvojim som to mys¾ev važne,bo nechci dopadnu tak jak dachterje našo slavnje selebrity jak toten Poskrucany a ešèe ïa¾šie,takže nestraca mobi¾y a nedava si ich opravova do neznamych opravovòoch.Ta èaf

d.lodonn, 2007-10-23 23:01:14

Ja mam muza.

d.london, 2007-10-23 22:59:24

je mi vas naozaj luto

@ na n-tú, 2007-10-23 17:13:41

Ejha,ta pozeram,že už aj moj tjeò piše po totychtu strankoch,ta už sme dvojo pisate¾e ta aspoò mi buïe veselejši.Ale davaj pozor že èo píšeš žeby sme si neprotireèili,ta sa dakedy musime stretnu na pive a dohodnu sa na spoloènom postupe.Ta sa maj

@ na n-tu, 2007-10-23 13:00:48

A este som zapovnuv na nasich fotbalistoch ze naj uz nehraju bo neznaju kopat do lopdy.

@ na n-tú, 2007-10-23 11:59:07

Vernarskje dristy

Ta tak som sa rozhodnuv pre nazov mojej rubriky,ïe budem pisa gluposti pre vernarskych stupidov,lem musim poèka na šefa tejtu straòky našoho Milana McKnižku,kym sa vrati spoza malej mlaky a že to tu kušèik poreòde¾ujeme.Bo som si spraviv rekognoskaciu druhych takych obecnych stranok a dade ani nemaju možnos pisa svojo nazory,dade rješja takje problemy že ta "...preèo na našej ulici svjeca lampiony aj cez deò a prede mnu vobec òe..." abo "...Ta musí tota Vondraèkova v našom rozhlase škrjeka každy raz jak pavijan a preèo nedate Ambroza,toho elgarca..." abo v Štiavniku že už maju interòet skoro po calej dzedzine,ta nemaju sa dobre? Ale že ke mali v lete dajaku Šavnicku podkovu,ta ich cigaòe vymlatili celu krèmu bielych,ta jak nam dobre na Vernaru bez jednoho klasickoho Homo Romale,ta òe? Ta Milanku,lem sa chytro ponah¾aj domu na Vjanoce,bo mam te¾o napadoch v mojej gebu¾i,že a z toho cela tvoja gebu¾a buïe bole...A neže sitkje GBP prepiješ,bo našo krèmovo celebritky už nemaju zaèo pi ...Ta èafte

@ na n-tú, 2007-10-23 11:24:07

Pre D.Londona

Ta sa na mòa už nehòevaj,ty moj dídžejku Londynsky,že som ti pokaziv totu našu stranku naèisto,ale som ju chcev ces weekend da opravi,aj som buv za jednym našim automechaòikom skusemym,žeby mi ju opraviv,a¾e ke som mu zaèa vysvet¾ova že èo a jak to chcem opravi,ta po treom zopakovani problemu mi taku p¾asnuv po pysku,že ešèe doneska mam èerveno-modru pepa¾covu otlaèku na mojej bjelej papu¾i a reèova som zaèav s ažku bjedu až dneska rano.Ta to musim do Popradu da opravi,ta sa o tu opravu neboj,bo sa možeš na mòe spo¾ahnu,bo aj gumy za zimnje dam vymeni,aj olej v motore a vitrijol v chladièu ež,a ke ani potom nepojïe dobre ta Milan nam spravi novu...Ta èaf

@ na n-tú, 2007-10-23 11:07:36

Koneène jeseò

Ta vam povjem,vernarèaòe ta koneène prišla tota prava jeseò pre šitkych pesimistoch,bo taka pluš jak je teras na Vernaru už dluho nebula.Bo ešèe minuly tıïeò som sa vyhjeval na slunieèku jak spokojna maèièka,cez vikend ke som šou svojim plechaèom dolu dolinov ta taky sòeh padav,že maïar predo mòu ,jak ma videv za sebu,ta radšej odboèiv v Tesòine ku Mostovej,tak sa z¾aknuv že èo to za òim ide za Rajkonen a to ja lem zimnje sliky na mojom p¾echovom tatošovi zahrievav tak jak vo formu¾e jedna,ta zo strany na stranu som jazïiv a on sebe asi mys¾ev,že ho chcem z našej 67-èky naèisto zostreli...A ot vèera u nas taka siho,že moj pes rano,ke som ho rano pušèav vonka,ta sa vo dverjoch naspak otoèiv a taky nenavistny poh¾ad po mòe rutiv,že mi v zadku zredlo.Ta si ani nechcem pomys¾e,èo si o mòe on pomys¾ev...Ta tu vèera taka molha bula horša jak v Londone a najprf sòech padav,potom kušèik zmokrev a teras dižïuje jak v Amazonskych pra¾esoch a že buïe caly tıïeò,ta neže potopy prídu , bo ešèe šitko drevo neporezano ta pomrzneme jak vrabce v zime...Ta to urèie totie neprajnici spoza malej mlaky namto poslali,èo som ich najedovav minule,že im totu našu peknu stranku lem gluposami kazim.Ta vas pozdravujem a òehnevajte sa na mòe,ta sa vam ozvem z mojej plky ke buïem veslova dolu Vernárkou až do Èjernoho mora

@ na n-tú, 2007-10-22 14:40:10

Pre Hanièku Handulovie

Ta som sa,Hanièko,dopoèuv,že to sa ti narodiv ne obyèajny partizan,ale že to buïe vernarèan s anglikanskym pasom,ta takoho frajera zme ešèe na Vernaru nemali,ta ti gratulujem dvojnasobne zato.Ta a ešèe a chcem upozorni na toho potomka toho slavnoho spisovae¾a,èo napisav totu knižku o Bielom tesakovi,ta žeby si mu nedavala toto telefonje èislo,bo vidiš že ma kamarata toho òemca Alcihomajera èi jak sa vola bo už jeden mobi¾ zabudnuv ani nezna ïe a v suèasnej dobe strati sebe mobi¾ ta to jak keby si èlovek strativ vlastnje prirodzeòje , ta òe? A chto zna ïe šitkje tje te¾efonje èisla kamaratoch a kamaratok , èo mav v mobi¾e,ta chto zna ïe už koluju a su zneuživanje na druhje uèely,ta teras si treba dava v cudzom svee bohovy pozor , ta òe ? Ta ja lem to¾ko ta èav