Vitajte na stránke obce Vernár

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

@, 2007-10-24 16:40:08

pre @ na n-tú

ak chces pisat po vernarsky tak sa to aspon nauc, pretoze miesas spisske narecia s tvojou hatlaninou

Xia, 2007-10-24 15:34:56

sklonovanie

pre @ na n-tú
stupidi
stupidit
stupidom
stupidi
stupiditoch
stupiditami

Morfeus, 2007-10-24 11:19:41

Pre @ na n-tu

Vazeny pan MM, spociatku sme sa na vasich prispevkoch asi vsetci bavili, no zacina to byt viac nez trapne, posledne prispevky som ani nedocital...pouzivate tu 2 mena, tak trocha si aj protirecite..., neviem o co vam ide, ak vas mozem pekne poprosit zacnite pisat k veci alebo si najdite iny priestor na vyjadrenie vasich dusevnych a neviem akych problemov

@ na n-tú, 2007-10-24 09:58:16

Pre vernarskje stupidi

Ta vam poviem,vernarskje stupidi,že jakje bohovo šèesja mae že mae takoho geniaja¾noho stupidi jak som ja,bo ja fèera èuv v jednom radiu,že to toto poèasje vytvarja lem taku malu depresiju a že to kratkym èasom prejde ja kvykukòe slunjeèko,ale že ekzistuje ešèe dajaka ve¾ka depresija a že tota je taka mimoriadne nebezpeèna,ta že na kvaèeòja i na blizku stre¾bu do hlavoch i na chodzjakje skoky z poschoïoch ba i na pušèanje plynu je mimoriadne vhodna.Ta vèom moja genija¾ita stupidi spoèiva? Ta bo totje vernarske stupidi,èo sa na mojoch prispevkoch bavia,ta nemožu ma ani jednu depresiju,bo može byc baviaci sa a smechujuci sa ¾udko depresivny? Ta preto tentu tyïeò buïem pisa na totu tu stranku ešèe viacej,žeby som zachraniv èo najviac vernarèanov,aj keï stupidov,ale vernarèanov,bo ja totu našu dedinku malu vymre doèista nedam.Ta sa majce
PS: Ta mi poraïte dachto,jak sa skloòuje slovo "stupidi" a pod¾a jakoho vzoru,bo to slovo sa bars glupo ohyba,ta ïakujem dopredu za malu priuèku zo slovenskej pravopisnosti.

@ na n-tú, 2007-10-24 09:37:05

Vernarskje dristy

Ta Vam poviem,ta to èas na stromovu sluèku abo na skok z Nuselskoho mosta.Ešèe dobre,že taky na Slovensku nemame.Bo lem furt dižïuje a caly tyïeò ešèe ma dižïova a dižïova a zas lem dižïova...Ale plusom toho šitkoho je,že už koneène zas aj Vernar spominaju v radioch,bo na Popovej už prvy sòeh,ta kamioniky už sa šregom šmykaju,ta zabava hore na kopcu graduje,ta òe?A koneèòe už mame aj my dajakje selebrity na televiznej obrazovke,bo to minule ke Kvetnicu vylamalo,ta pustili do te¾evizora reèova riadie¾a mestskych lesoch ta Robiho Dulovie - ta ja èumel jak puk,ta ve to vernarèan,a fèera zas šef dajakoho lesnoho uradu vypravjal , že jak idu medveïoch gu¾ovnicami prevravja žeby divoty po lesoch a po kontajneroch nerobeli,ta to hen Šimonko Škovierovie zo Suchej ! Ta nebuli by my radi,keby vernarèaòe už koneène dajakoho porjadnoho miòistra tam hore mali ? Ta ale Šimonku,ta ja dufam že ty si lem vernarsky patriot a že lem tym našim vernarskym medvedíkom daš pokoj,bo už si a po tych fèerajšich spravoch zamerkovali a lem že by si ešèe neletev ras z Vernaru jak toten americky patriot zem-zem staïe...Ta èafte

putta perro, 2007-10-24 09:29:25

Re: d.london

Mne je luto teba...Ked sa uz nevies zasmiat nad tymto vsetkym...

@ na n-tú, 2007-10-24 07:58:15

Pre D.London

Ta ja mam ženu a bars sa s tym Ti poviem pravdu,nechva¾im.Ta ale ïakujem Ti za indiciju a s¾ubujem Ti,že sa už odtu budem ku Tebe jemnješi sprava,lem nemaj nervy,bo potom ot òervoch sa Ti aj pišmenka v mene mješaju.Ta kus pochop,že ja tu totje gluposti nepišem pre sebe,ale žeby som aspoò dachterych vernarèanoch kušèok prebrav k životu,bo ja si mys¾im,že lepšje je aspoò daèo sebe preèita jak niè neèita a èume do prazdnej bednièky.A s totym mobi¾om tvojim som to mys¾ev važne,bo nechci dopadnu tak jak dachterje našo slavnje selebrity jak toten Poskrucany a ešèe ïa¾šie,takže nestraca mobi¾y a nedava si ich opravova do neznamych opravovòoch.Ta èaf

d.lodonn, 2007-10-23 23:01:14

Ja mam muza.

d.london, 2007-10-23 22:59:24

je mi vas naozaj luto

@ na n-tú, 2007-10-23 17:13:41

Ejha,ta pozeram,že už aj moj tjeò piše po totychtu strankoch,ta už sme dvojo pisate¾e ta aspoò mi buïe veselejši.Ale davaj pozor že èo píšeš žeby sme si neprotireèili,ta sa dakedy musime stretnu na pive a dohodnu sa na spoloènom postupe.Ta sa maj

@ na n-tu, 2007-10-23 13:00:48

A este som zapovnuv na nasich fotbalistoch ze naj uz nehraju bo neznaju kopat do lopdy.

@ na n-tú, 2007-10-23 11:59:07

Vernarskje dristy

Ta tak som sa rozhodnuv pre nazov mojej rubriky,ïe budem pisa gluposti pre vernarskych stupidov,lem musim poèka na šefa tejtu straòky našoho Milana McKnižku,kym sa vrati spoza malej mlaky a že to tu kušèik poreòde¾ujeme.Bo som si spraviv rekognoskaciu druhych takych obecnych stranok a dade ani nemaju možnos pisa svojo nazory,dade rješja takje problemy že ta "...preèo na našej ulici svjeca lampiony aj cez deò a prede mnu vobec òe..." abo "...Ta musí tota Vondraèkova v našom rozhlase škrjeka každy raz jak pavijan a preèo nedate Ambroza,toho elgarca..." abo v Štiavniku že už maju interòet skoro po calej dzedzine,ta nemaju sa dobre? Ale že ke mali v lete dajaku Šavnicku podkovu,ta ich cigaòe vymlatili celu krèmu bielych,ta jak nam dobre na Vernaru bez jednoho klasickoho Homo Romale,ta òe? Ta Milanku,lem sa chytro ponah¾aj domu na Vjanoce,bo mam te¾o napadoch v mojej gebu¾i,že a z toho cela tvoja gebu¾a buïe bole...A neže sitkje GBP prepiješ,bo našo krèmovo celebritky už nemaju zaèo pi ...Ta èafte

@ na n-tú, 2007-10-23 11:24:07

Pre D.Londona

Ta sa na mòa už nehòevaj,ty moj dídžejku Londynsky,že som ti pokaziv totu našu stranku naèisto,ale som ju chcev ces weekend da opravi,aj som buv za jednym našim automechaòikom skusemym,žeby mi ju opraviv,a¾e ke som mu zaèa vysvet¾ova že èo a jak to chcem opravi,ta po treom zopakovani problemu mi taku p¾asnuv po pysku,že ešèe doneska mam èerveno-modru pepa¾covu otlaèku na mojej bjelej papu¾i a reèova som zaèav s ažku bjedu až dneska rano.Ta to musim do Popradu da opravi,ta sa o tu opravu neboj,bo sa možeš na mòe spo¾ahnu,bo aj gumy za zimnje dam vymeni,aj olej v motore a vitrijol v chladièu ež,a ke ani potom nepojïe dobre ta Milan nam spravi novu...Ta èaf

@ na n-tú, 2007-10-23 11:07:36

Koneène jeseò

Ta vam povjem,vernarèaòe ta koneène prišla tota prava jeseò pre šitkych pesimistoch,bo taka pluš jak je teras na Vernaru už dluho nebula.Bo ešèe minuly tıïeò som sa vyhjeval na slunieèku jak spokojna maèièka,cez vikend ke som šou svojim plechaèom dolu dolinov ta taky sòeh padav,že maïar predo mòu ,jak ma videv za sebu,ta radšej odboèiv v Tesòine ku Mostovej,tak sa z¾aknuv že èo to za òim ide za Rajkonen a to ja lem zimnje sliky na mojom p¾echovom tatošovi zahrievav tak jak vo formu¾e jedna,ta zo strany na stranu som jazïiv a on sebe asi mys¾ev,že ho chcem z našej 67-èky naèisto zostreli...A ot vèera u nas taka siho,že moj pes rano,ke som ho rano pušèav vonka,ta sa vo dverjoch naspak otoèiv a taky nenavistny poh¾ad po mòe rutiv,že mi v zadku zredlo.Ta si ani nechcem pomys¾e,èo si o mòe on pomys¾ev...Ta tu vèera taka molha bula horša jak v Londone a najprf sòech padav,potom kušèik zmokrev a teras dižïuje jak v Amazonskych pra¾esoch a že buïe caly tıïeò,ta neže potopy prídu , bo ešèe šitko drevo neporezano ta pomrzneme jak vrabce v zime...Ta to urèie totie neprajnici spoza malej mlaky namto poslali,èo som ich najedovav minule,že im totu našu peknu stranku lem gluposami kazim.Ta vas pozdravujem a òehnevajte sa na mòe,ta sa vam ozvem z mojej plky ke buïem veslova dolu Vernárkou až do Èjernoho mora

@ na n-tú, 2007-10-22 14:40:10

Pre Hanièku Handulovie

Ta som sa,Hanièko,dopoèuv,že to sa ti narodiv ne obyèajny partizan,ale že to buïe vernarèan s anglikanskym pasom,ta takoho frajera zme ešèe na Vernaru nemali,ta ti gratulujem dvojnasobne zato.Ta a ešèe a chcem upozorni na toho potomka toho slavnoho spisovae¾a,èo napisav totu knižku o Bielom tesakovi,ta žeby si mu nedavala toto telefonje èislo,bo vidiš že ma kamarata toho òemca Alcihomajera èi jak sa vola bo už jeden mobi¾ zabudnuv ani nezna ïe a v suèasnej dobe strati sebe mobi¾ ta to jak keby si èlovek strativ vlastnje prirodzeòje , ta òe? A chto zna ïe šitkje tje te¾efonje èisla kamaratoch a kamaratok , èo mav v mobi¾e,ta chto zna ïe už koluju a su zneuživanje na druhje uèely,ta teras si treba dava v cudzom svee bohovy pozor , ta òe ? Ta ja lem to¾ko ta èav